Finansçı Olmayanlar için Finans Eğitimi
Ege Üniversitesi Rektörlüğü ile yapılan İş Birliği protokolüne kapsamında Ege Üniversitesi İ.İ.B.F. Profesörleri tarafından verilecek olan bu eğitim sonunda tüm katılımcılarımızın;
 
 • Finans / ekonomi yazı ve TV programları daha kolay anlayabilmesini,
 • İşletme içinde diğer departmanlarda çalışan kişilerin muhasebe-finans departmanı ile aynı dili konuşabilmesini,
 • İşletmelerin finansman kaynakları, bilanço, gelir tablosu, satışların maliyeti tablosu farkındalığı sağlanmasının yanında bu tablolar üzerinden yapılacak rasyo analizlerin yardımıyla işletmelerin mali ve ekonomik yapılarına ilişkin bilgileri edinmelerini hedefliyoruz.
Edinilen bilgiler sayesinde katılımcıların gelecekteki olası yönetici konumlarına bir hazırlık yapılmış olacaktır. 
 
Kimler Katılmalı: İşletmede beyaz yakalı olarak çalışan, finans bilgisi sınırlı olan veya finans bilgisi hiç olmayan tüm departman çalışanları ve mühendisler
 
Eğitim sonunda katılımcılarımız Ege Üniversitesi Onaylı Katılım Sertifikası almaya hak kazanacaklardır.
 
Eğitim Süresi: 2 gün - 10:00 /17:00 
  
Eğitim içeriği:
 
1. Modül
 
Ekonomi ve İşletme Alanına İlişkin Temel Kavramlar
İşletme, Girişim, İnovasyon, Girişimci, Yönetici, Serbest Piyasa Ekonomisi, Faiz – Nominal Faiz – Reel faiz – Politika Faizi - Gösterge Tahvil Faizi, Gecelik işlemlerde uygulanan faiz, Bir hafta vadeli repo işlemlerine uygulanan faiz, Merkez bankası ortalama fonlama faizi (MBOF), Geç likidite penceresi (GLP), Enflasyon, Deflasyon, Stagflasyon, Çekirdek Enflasyon, Gayri Safi Milli Hasıla ve Gayri Safi Yurtiçi Hasıla, Ekonomik Büyüme, Cari açık, Kırılgan Beşli, Sabit - değişken (dalgalı) kur, Çapraz kur, Likitide, ÜFE/TÜFE, Para Politikası, Maliye Politikası
 
Borsada Yatırım ve Temel Finans Kavramları
Temel Analiz, Sektör Analizi, Firma Analizi, Hisse Senedi, Ayı Piyasası, Boğa Piyasası, Destek ve Direnç noktası, Volatilite, Korku Endeksi (VIX, Chicago Board Options Exchange  Volatility IndeX), Opsiyon,  Hedge, CDS (Credit Default Swap), Morgan Stanley Capital International (MSCI) Turkey EFT Endeksi, Ekonomi Güven Endeksi, Satın Almacılar Endeksi (PMI, Purchasing Manager Index), Gelişmekte olan Piyasalar, Negatif Ayrışma / Pozitif Ayrışma, Piyasa Değeri/Defter Değeri,  Fiyat/Kazanç (F/K) Oranı, Kayıtlı Sermaye Tavanı, Bedelli/Bedelsiz Sermaye Arttırımı, Temettü
 
2. Modül
Finansal Yönetim nedir, Muhasebe ve Ekonomi bilimiyle ilişkisi nedir? Finans yöneticisinin işletmedeki rolü nedir?
İşletme Türleri ve Şirket Yapılanmaları
 • Adi Şirket, Kollektif Şirket, 
 • Limited Şirket
 • Anonim Şirket
Finansal Yönetimin Amaçları
Finansal Piyasalar ve Yatırım Araçları
• Para Piyasaları ve araçları (Banka Mevduatları, Hazine Bonosu, Repo, Finansman Bonoları)
 • Sermaye Piyasaları ve araçları (Hisse Senedi, Tahvil, Yatırım Fonları)
 • Kısa, Orta ve Uzun Vadeli Finansman Kaynaklarına Toplu Bakış
 • Satıcı Kredileri
 • Banka Kredileri
 • Factoring
 • Forfaiting
 • Leasing
 
3. Modül
Muhasebe Süreci ve Ticari Belgeler (Çek, Senet, Fatura vd),  Mizanı anlama
Finansal Muhasebe, Maliyet Muhasebesi, Yönetim Muhasebesi ve işlevleri
Temel Düzeyde Vergi Bilgisi
Ticaret-Üretim ve Hizmet İşletmelerinde Maliyet Kavramı
Finansal Tablolar
 • Bilanço
§ Dönen Varlıklar
§ Duran Varlıklar
§ Kısa ve Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar
§ Özkaynaklar
 •    Gelir Tablosu
§ Gelirler ve Giderler
§ Brüt Satış Kar veya Zararı
§ Faaliyet Karı veya Zararı
§ Olağan Kar veya Zarar
§ Dönem Karı veya Zararı
 • Satışların Maliyeti Tablosu
 • Finansal Tablolara Anlama ve Yorumlama
 • Rasyo Analizleri 
 • İşletmelerde Maliyetler, Maliyet Davranışı ve Önemi
 • Sabit Maliyetler, Değişken Maliyetler, Yarı Değişken Maliyetler, Yarı Sabit Maliyetler
 • Sürümden Kazanmanın Maliyetlerle İlişkisi 
Başabaş Noktası ve İşletmelerde Hedeflenen Kar Yaklaşımı