İnsan Kaynakları Uzmanlığı Eğitimi

İnsan Kaynakları Eğitimi İzmir ve Ankara, Global Kariyer İnsan Kaynakları Kursu

Teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin bugünün ve geleceğin dünyasında fark yaratacak olan İnsandır. Dünya devi olan işletmelere baktığımızda insana yaptıkları yatırımın, insana verdikleri değerin büyüklüğünü görüyoruz.

İnsan Kaynakları Yönetimi; en doğru personellerin seçilmesini,  var olan personeller için en verimli ve adil ortam yaratılmasını, performans değerlendirmesi yaparak en doğru ücretlendirmeyi belirlemeyi, personellerinin doğru zamanda doğru eğitimler almasını sağlayarak hem işletmenin hem de çalışanın mutluluğunu amaçlar.

Global Kariyer olarak bu en önemli hizmet sektörüne İnsan Kaynakları Uzmanları yetiştirmeyi, mutlu işveren ve çalışanlar yaratmayı hedefleyerek birbirinden değerli Eğitmenlerimizin sizler için hazırladığı Eğitim Programımızı sizlere sunuyoruz.
 

** Katılımcılarımız Eğitim sonunda Milli Eğitim Bakanlığı ile ortak düzenlenen sınava dahil olup  MEB ONAYLI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ ve MEB ONAYLI EĞİTİMCİNİN EĞİTİMİ Sertifikası  alacaklardır.

**** Katılımcılarımıza eğitim başında ücretsiz İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ kitabi hediye edilecektir.

İnsan Kaynakları Uzmanlığı Eğitimimizin İçeriği;

Eğitim Süresi: 130 Ders Saati 

Modül 1: İnsan Kaynakları Yönetimine Genel Bakış 

 • İşletmenin-Kurumun fonksiyonları
 • İnsan Kaynaklarının Kurum İçindeki Yeri ve Önemi
 • Stratejik Yönetim Sistemi ve İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi
 • Personel Yönetiminde İnsan Kaynaklarına Geçiş
 • İnsan Kaynaklarının alt Fonksiyonları
 • Stratejik İnsan Kaynakları Planlaması

Sektör Yöneticileri eşliğinde Atölye çalışması  

Modül 2 : İnsan Kaynakları Yönetiminde İş Analizi ve Görev Tanımı Oluşturma

 • Süreç yönetimi,
 • Süreçlerin sınıflandırılması,
 • İnsan kaynakları yönetiminde süreçlerin değerlendirilmesi,
 • İş analizi nedir?
 • İş analizinin yöntemleri
 • İş analizi sırasında toplanacak veriler,
 • İş analizinde bilgi toplama yöntemleri,
 • Görev tanımı nedir?
 • Görev tanımı oluşturma. 
 • İş analizi ve görev tanımı bize/kuruma ne sağlar,
 • İş analizi ve görev tanımı ÖRNEK uygulama,

Sektör Yöneticileri eşliğinde Atölye çalışması

Modül 3 : Kurum İçi İletişim / Örgütsel iletişim

 • İletişim nedir?
 • İletişim ile bağlılık yaratma / Bağlılık yaratma modelimiz,
 • Bağlılık türleri,
 • İletişimde mesaj nasıl değişir?
 • İletişimin aşamaları,
 • İletişimdeki filtreler ve bariyerleri tanımlama / farkına varma,
 • Etkili iletişimi tanımlama / Mesajı daha etkin nasıl verebiliriz?
 • Örgütsel iletişim nedir?
 • Örgütsel iletişim türleri,
 • Örgütsel iletişim kanalları,
 • Örgütsel iletişim araçları,
 • Örgütlerde iletişimin bozulması ve etkileri,

Sektör Yöneticileri eşliğinde Atölye çalışması

Modül 4: Yetkinlik Bazlı Aday Seçimi ve Personel Yerleştirme 

 • Seçme ve yerleştirme süreci
 • Doğru mülakatın önemi ve şirketin bütününe etkisi
 • Mülakat yönetim sisteminin insan kaynakları ve ilgili yönetici ile iletişimi
 • Personel ihtiyacının oluşturulması
 • Adayların araştırılması
 • İş ilanları ve ön değerlendirme
 • Mülakat çeşitleri
 • Mülakata hazırlık ve doğru yöntemin seçilmesi
 • Mülakat sürecinde kullanılabilecek testler
 • Mülakatın sonuçlandırılması
 • Mülakatın raporlanması

 Sektör Yöneticileri eşliğinde Atölye çalışması

Modül 5: Performans Yönetim Sistemi 

 • Performans yönetimi nedir?
 • Performans değerlendirmenin amacı,
 • Performans değerlendirme sisteminin çalışan ve kurum için yararları, sakıncaları,
 • Performans yönetiminde rol ve sorumluluklar,
 • Performans yönetimi adımları,
 • Performans değerlendirme kapsamı,
 • Geleneksel ve modern değerlendirme yöntemleri,
 • Değerlendirme kriterlerinin belirlenmesi, uygulanması ve denetimi,
 • Performans değerlendirme görüşmelerinin yönetimi,
 • Geri bildirim önemi ve şekli,
 • İş kanunu hükümleri ışığında performans değerlendirme,
 • Performans değerlendirme sonuçları nerelerde kullanılır?
 • Performans değerlendirme sürecinde yapılan hatalar.

Sektör Yöneticileri eşliğinde Atölye çalışması

Modül 6 : Eğitim Yönetimi, Kariyer Planlama  

 • Eğitim Yönetimi, Kariyer Planlama
 • Kurumsal yetkinliklerin belirlenmesi ve tanımlanması
 • Pozisyon-yetkinlik matrisi
 • Eğitim İhtiyaçlarının kaynakları
 • Performans Yönetimi ve kariyer planlama ile ilişkileri
 • İhtiyaçların birleştirilmesi
 • Piyasa araştırması
 • Takvim oluşturma ve bütçeleme
 • Eğitim etkinliği ölçme ve değerlendirme

Sektör Yöneticileri eşliğinde Atölye çalışması

Modül 7 : Personel ve Özlük İşleri

 • İş Sözleşmeleri - İbranameler
 • İş sözleşmelerinin sona ermesi Haklı ve Geçerli Fesihler ( 25. Md fesihleri)
 • Personel özlük işleri uzmanı görev ve sorumlulukları 
 • Ücretlendirme Ana İlkeler: İç dengenin Korunması, Piyasa Koşullarına uygunluk
 • Ücret Türleri: Baz(Kök Ücret),Özendirici Ücretler
 • İş Kanunu, Asgari Ücretler - 20 Günlük hak düşürücü süre
 • İcralık ve Nafaka ödeyen İşçiler, yazışma ve sorumluklar
 • Engelli Teşvikleri, 5 Puanlık Teşvikler

Modül 8 : Personel ve Özlük İşleri - Atölye Çalışması

 • Personel Özlük Dosyasının içeriği ve İncelenmesi
 • İş davası süreçlerinin dosyalar üzerinden incelenmesi yorumlanması
 • Tutanak ve İhtarların Düzenlenmesi, 
 • Yıllık izinlerin formlarının düzenlenmesi, 
 • Sigorta işe giriş, Sigortalı İşten Çıkış, Prim Bildirgeleri, SGK Prim oranları, e - bildirge İşlemleri

Modül 9 : Ücretlendirme ve Bordrolama

 • Bordronun işverene maliyeti Hesaplama
 • Hesap makinesi ile Kıdem Tazminatı, İhbar Tazminatı Hesaplamaları ve İş Kanunundaki yeri
 • Puantaj tablolarının hazırlanması, çeşitleri ve incelenmesi
 • Gelir vergisi dilimleri
 • Aile geçim indirimi hesaplamaları
 • SGK İşçi işveren prim oranları,
 • SGK Tavan ve taban, kıdem tazminatı tavan ve taban uygulamaları,

Modül 10 : NETSİS - Bordrolama

 • Ücret bordro paremetrelerinin girilmesi
 • İşçi girişlerinin programa işlenmesi,
 • İşçi ücretlerinin programa girilmesi
 • Puantaj girişi ile bordro Hesaplama,
 • İşçi çıkışlarının program üzerinden yapılması

Modül 11 : İş Hukuku 

 • İş Hukukuna Yön Veren İlkeler
 • İş Hukukunun Temel Kavramları.
 • İş Kanunu’nun Uygulama Alanı.
 • İş Sözleşmesi Türleri.
 • İş Sözleşmesinde Tarafların Borçları.
 • İş Güvencesi.
 • İş Sözleşmesinin Sona Ermesi.
 • Feshe Karşı Yargı Yolu.
 • Hizmet Akdinin Feshinin Sonuçları.
 • İşin Düzenlenmesi.
 • İş Sağlığı Ve Güvenliği. 
 • Uygulamada Karşılaşabilecek Sorunların Ve Emsal Yargıtay Kararlarının eğerlendirilmesi
 • İdari Para Cezaları.

Sektör Yöneticileri eşliğinde Atölye çalışması

Modül 12 : Endüstriyel İlişkiler (Sendikalar)

Sendikalar Hukuku:

 • Sendikanın Tanımı Ve Unsurları.
 • Sendika Özgürlüğü.
 • Sendikal Özgürlüklerin Korunması.
 • Sendikaların Gelirleri Ve Faaliyetleri.

Toplu İş Sözleşmeleri

 • Toplu İş Sözleşmesi Özerkliği Ve Hakkı. 
 • Toplu İş Sözleşmesinin Tanımı Ve İçeriği.
 • Toplu İş Sözleşmesi Türleri Ve Yapılması.
 • Toplu İş Sözleşmesinden Yararlanma.
 • Toplu İş Uyuşmazlıkları.

Sektör Yöneticileri eşliğinde Atölye çalışması

Modül 13: İş Sağlığı ve Güvenliği 

 • İş Sağlığı ve Güvenliği Kavramları/Yasal Mevzuat
 • Risk Değerlendirmesi
 • Tehlikelerin Belirlenmesi
 • Kontrol ve Önlemler

Sektör Yöneticileri eşliğinde Atölye çalışması

Modül 14 : Çalışan Bağlılığı ve Motivasyon Yönetimi

 • Fiziksel Bağlılık
 • Duygusal Bağlılık
 • Demotive Çalışan Semptomları

Başlıca Motivasyon Teorileri

 • 3 İhtiyaç Teorisi- David Mc Clelland
 • Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi
 • Beklenti Teorisi- Vroom
 • Eşitlik Teorisi- Adams

Çalışan Motivasyonu İçin Gereken Temel Liderlik Özellikler 

 • Fark Edilme İhtiyacını Anlamak
 • Rol Model Olmak
 • Çalışanı Geliştirmek
 • Etkili Delegasyon

Motivasyon Stratejisi Belirlerken,

 • Temel İşyeri Koşulları
 • Kuşak Farkları
 • Kişilik Farkları

Sektör Yöneticileri eşliğinde Atölye çalışması

Modül 15 : İnsan Kaynakları Yönetiminde Koçluk ve Mentorluk

 • Yönetici Koçu Nedir
 • Koçlukta Engeller Nedir
 • Kendini tanımak
 • Koçluk Becerilerini Geliştirmek
 • Koçluk yapacak kişilerin özellikleri
 • Dinleme, anlama, sorular sorma, geri bildirim, doğru beden dili ve iletişim, öfke kontrolü, sabır, irade, kendini ifade etme yeteneğini geliştirmek
 • Gizlilik
 • Koçluk Süreci ve Koçluk Modelimiz 
 • Uygulama aşamasına geçiş
 • Koçluk Görüşmeleri Nasıl Yapılmalıdır
 • Koçluk İlkeleri ve sınırları
 • SWOT Analizi
 • Hedef Analizi-SMART 
 • Kurumsal Dinamitler
 • Kurum Çarkı
 • Performans Gelişiminde Koçluk
 • Liderlik Çeşitleri ve koçluk
 • Zorluklarla Başa Çıkma
 • Süreklilik için ne yapmalıyız
 • Faydaları Nelerdir, Nasıl Ölçülmelidir
 • Haftalık, Aylık Raporlama Sistemi 
 • Mentorluk nedir, ne değildir 
 • Koçluk Mentorluğun temel farkları
 • Mentorlerin seçim süreci 
 • Mentorluğun İş Planlarına ve süreçlerine dahil edilmesi
 • Kişilerin yapılandırılması
 • Hikayeleme yöntemi
 • Koçluk mu, Mentorluk mu  
 • Şirketlerin yapısına Hangisi daha uygun, Performans düzeyinde ve seviyede nasıl karar verilmeli.
 • Mentorluk Nasıl uygulanır, 
 • Mentorluk süreci ve Mentorluk Modelimiz
 • Koçluk ve Mentorluğun Performans Değerlendirmesi, Kariyer Planlaması, Ücret Yönetimi ve Eğitim ile etkileşimi
 • Sonuçların Ölçülmesi ve raporlanması

Modül 16: Excel Uygulamaları - Uygulamalı

 • Temel matematiksel işlemler : Sum (Topla), Average (Ortalama), Sumif (Etopla)
 • Yüzde, Oran orantı işlemleri
 • Mantıksal Formüller : İf (Eğer), And (Ve), Or (Yada)
 • İstatistiksel Formüller : Countif (Eğersay), Countifs (Çokeğersay), Averageİf (Eğerortalama), Vlookup (Düşeyara)

Modül 17: Eğiticinin Eğitimi (MEB Sertifikalı)

 Eğitim Yönetimi

 • Profesyonel Eğitim Yönetimi
 • Başarılı Eğitim Yöntemleri
 • Eğitimlerde Hedef Belirleme ve İçerik Hazırlama
 • Eğitimde Zaman Yönetimi ve Eğitim Öncesi Hazırlıklar
 • Eğitim Yapısına Uygun Ortam Seçimi ve Hazırlanması
 • Eğitimde Oturma Düzeni
 • Eğitim Materyallerinin Doğru Yer ve Zamanda Kullanılması
 • Eğitim İhtiyaç Analizi Uygulamaları

Eğitimcinin Temel Özellikleri

 • Eğitimcinin Kimliği ve Rolü
 • Beden Dilinin Etkin Kullanımı
 • İletişim Becerilerinin Geliştirilmesi
 • Katılımı Sağlayan ve İlgiyi Arttıran Yöntemler
 • Öz güven ve Sakinlik
 • İlgiyi Canlı Tutmak

Eğitim Sunumlarının Hazırlanması

 • Eğitim Sunumlarının Hazırlanması ve Etkin Sunum
 • Sunum Akışının Planlanması
 • Sunum Materyallerin Tespiti
 • Başarılı Sunum Hazırlama Teknikleri
 • Sahneyi Kullanma
 • Eğitimde Soru Alma Yanıtlama ve Soru Sorarak 
 • Etkileşim Yaratma
 • Eğitim Kitapçığı Hazırlanma
 • Eğitim Oyunlarının Planlanması, Uygulamalar ve Örnekler

EĞİTİM KADROMUZ;

İzmir Eğitim Kadromuz

Ceyhan KUYUMCU; İnsan Kaynakları Müdürü

Elçin BAŞARKANOĞLU; Volt Elektrik İnsan Kaynakları Müdürü

Kıvılcım MERT; İnsan Kaynakları Uzmanı, Yönetim Danışmanı

Kenan ACUR ; ETİ İnsan Kaynakları Saha Sorumlusu,Çalışma Hukuku Uzmanı, İş Hukuku Bilirkişisi 

Emine YELKENCİ; İnsan Kaynakları Yöneticisi, Profesyonel Koç

Aysun TEK; Eğitim & Geliştirme Danışmanı

Berrin YANGINÖZÜ; Kurumsal Eğitim Uzmanı, Yönetim Danışmanı

Aytunç KIVANÇ; Makine Yüksek Mühendisi, A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı, ISO 14001:2015 - OHSAS 18001:2007 Baş Denetci

Av. Demet CENGİZ ; Avukat, İş Hukuku Uzmanı

Sercan ÜSTÜNDAĞ; Bilişim Teknolojileri Uzmanı

*****

Ankara Eğitim Kadromuz

Esin TARHAN; İnsan Kaynakları Danışmanı

Mustafa Kemal TOPÇU; İnsan Kaynakları Danışmanı

Filiz TUNCA; Polsan İnsan Kaynakları Müdürü

Cemal Özgür TAŞKIRAN; KOLSAN İnşaat İnsan Kaynakları Müdürü

Nuket GÜNAL; Netcall Center İnsan Kaynakları Müdürü

Burcu TUNCER; Mikropor Holding İnsan Kaynakları Danışmanı

Serkan SARI ; ARTEM İnsan Kaynakları Müdürü

Battal KILIÇARSLAN;  Mali Müşavir

Ahmet Çağkan ÖREN; Avukat


 *** Katılımcılarımız Eğitim sonunda Milli Eğitim Bakanlığı ile ortak düzenlenen sınav sonunda  MEB onaylı İnsan Kaynakları Uzmanlığı Sertifikası ve MEB Onaylı Eğiticinin Eğitimi Sertifikası  alacaklardır.

*** Eğitmenlerimiz program akışına göre değişiklik gösterebilmektedir.

İnsan Kaynakları Kursu'na Ön Kayıt İçin Soldaki Formu Doldurunuz.

İzmir (Merkez)
Başlangıç Tarihi Egitim Günleri Egitim Saatleri
23 Şubat 2020 Pazar 10:00 - 18:00
Ankara
Başlangıç Tarihi Egitim Günleri Egitim Saatleri
2 Şubat 2020 Pazar 10:00 - 18:00
29 Mart 2020 Pazar 10:00 - 18:00
Öğrenci Adı Görüş
Hande PERVANE

“ Eğitim kurumunuza başladığım günden bu yana gerek eğitmenlerin kalitesi gerekse diğer personellerinizin kalitesi çok iyiydi. İnsan Kaynakları Eğitimini tamamladıktan sonra İleri Excel kursuna da kurumunuzda devam edeceğim. Sunduğunuz temizlik kalitesi, çay ve kahvenin sınırsız olması çok başarılı…”

Onur KARAYİĞİT

 "Ben Uşak’ta bir tekstil firmasında İnsan Kaynakları Yöneticisi olarak çalışmaktayım. Bu eğitimi almak için düşüncelerim vardı. Kendimi geliştirmek için araştırmalarım sonucu doğru adresin Global Kariyer olduğunu düşündüm ve burada olmaktan mutluluk duydum. Eğitim içerikleri, hocalarımız ve tabii ki de güler yüzlü Global Kariyer çalışanları çok iyi. Teşekkürler Global Kariyer..."

Irmak ŞENGÜLEN

 “Ben öncelikle buraya On Parmak Klavye ve Bilgisayar İşletmenliği kurslarına gelmiştim. Memnun kaldığım için İnsan Kaynakları kursuna da burada başlamak istedim. Gayet de yerinde bir karar vermişim. Gerek hocalarımız gerek Global Kariyer hizmeti bunu bir kez daha doğrulamış oldu. Son derece memnunum, gönül rahatlığıyla da herkese tavsiye edebilirim.”

Pınar BACAKSIZ

 “Yaklaşık 10 haftadır eğitim bünyesinde bulunduğum Global Kariyer için aklıma ilk gelen cümle iyi ki gelmişim. Daha önce de bir takım eğitim kuruluşlarında bulunduğumdan ötürü gözlemlerime dayanarak çok rahat bir şekilde söyleyebilirim ki Global Kariyer çok daha elit ve bir o kadar da samimi bir kuruluş. Gerek eğitmenlerimizin ilgisi gerekse eğitim danışmanlarının güler yüzü olsun her açıdan insanı özel hissettiren bir yer. Her şey için teşekkürler.”

Ayberk ALTIOK

Global Kariyerde almış olduğum Dış Ticaret ve İnsan Kaynakları Uzmanlığı Eğitimleri kariyerime birkaç adım daha önde başlamama çok yardımcı oldu. Gerek hocaları gerek sınıfları ile eğitim konusunda disiplinli tutumu ile Global Kariyer beni çok etkiledi. Emeği geçen tüm hocalarıma ve çalışanlara sonsuz teşekkür ederim.

Taner ÖRMEN

Global Kariyer İzmir Şubesinden İnsan Kaynakları Uzmanlık Eğitimi aldım. Bu eğitimin bana katkıları çok büyük oldu özellikle belirtmek isterim ki aldığım eğitimde zamanla teorik bilgileri uygulamada hayata geçirme fırsatı yakaladım. Eğitim zamanımda ilk önce İnsan Kaynakları uzmanıydım. Daha sonra bulunduğum işyerinde personel şefi oldum. Aktif bilgilerimi geliştirmem devam etti ve bugün yeni işime uluslararası zincir otel firmasına İnsan Kaynakları Müdür Yardımcısı olarak terfi ediyorum.Bu gelişimime kurumunuzun katkısı ve hocalarımın katkısı büyük oldu. Teşekkür ederim.